SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava

Name: 
SLOVGRAM Society of Performers and Audio and Video Producers, Bratislava
Kontakt: Mgr. Vladimír Kubovčák Riaditeľ

SLOVGRAM - logoSLOVGRAM zastupuje práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, najmä vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny pre výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, ktoré im prináležia podľa autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov.

SLOVGRAM realizuje svoje poslanie tým, že:

– na území Slovenskej republiky uzatvára zmluvy s používateľmi výkonov výkonných umelcov, záznamov a ich rozmnoženín výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a za toto použitie vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny výkonným umelcom a výrobcom podľa príslušných ustanovení autorského zákona;

– uzatvára zmluvy o zastupovaní práv s výkonnými umelcami a výrobcami zvukových záznamov a zvukovo-obrazových záznamov a v rámci ich rozsahu vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny a udeľuje súhlas na použitie ich výkonov, záznamov a ich rozmnoženín na území Slovenskej republiky i v zahraničí;

– uzatvára bilaterálne zmluvy so zahraničnými partnerskými spoločnosťami o vzájomnej ochrane práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov;

– v záujme plnenia svojho poslania úzko spolupracuje s odborovými a profesijnými zväzmi výkonných umelcov.

Share

Related