Slovenská sekcia IBBY, Bratislava

Name: 
Slovak Section of IBBY, Bratislava
Kontakt: Timotea Vráblová Prezidentka
Kontakt: Eva Cíferská Vedúca oddelenia knižnej kultúry a Sekretariátu SkBBY

Slovenská sekcia je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (Internationa Board on Books for Young People – IBBY).

Slovenská sekcia IBBY pripravuje účasť našich zástupcov na rokovaniach medzinárodných orgánov IBBY (kongres, exekutíva, valné zhromaždenie, komisie), vypracúva návrhy slovenských tvorcov na ocenenia IBBY a národných sekcií IBBY (Cena H. Ch. Andersena, Čestná listina IBBY a ďalšie), propaguje Medzinárodný deň detskej knihy, spoluorganizuje medzinárodné odborné podujatia (semináre, výstavy), zabezpečuje na nich účasť našich odborníkov a spolupracuje s tlačovým orgánom IBBY – časopisom Bookbird.

V rámci pôsobnosti na území Slovenskej republiky sa Slovenská sekcia IBBY zameriava na šírenie základných myšlienok poslania združenia prostredníctvom členskej základne a vytváraním pobočiek, zaoberá sa oceňovaním tvorby a významných diel literatúry pre deti a mládež (cena Trojruža, Cena Ľudovíta Fullu, súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy, Plaketa Ľudmily Podjavorinskej, udeľovaná za šírenie slovenskej detskej knihy v zahraničí), organizovaním odborných podujatí a výstav (Dni detskej knihy, výstavy kolekcie kníh Čestná listina IBBY, Najkrajšie a najlepšie detské knihy) a tiež vydávaním odborného periodika BIBIANA – revue o umení pre deti a mládež. Členom Slovenskej sekcie IBBY sa môže stať občan Slovenskej republiky nad 18 rokov, ktorý sa stotožňuje s jej poslaním a chce sa aktívne podieľať na jej činnosti.

Share

Related