Knižnica BIBIANY, Bratislava

Name: 
BIBIANA Library, Bratislava
Kontakt: PhDr. Hana Ondrejičková Vedúca knižnice

Knižnica BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, je špeciálna knižnica zameraná na oblasť umenia a literatúry pre deti a mládež.

Nosnou časťou knižnice je fond kníh z Bienále ilustrácií Bratislava, ktorý predstavuje celosvetovo jedinečnú zbierku detských kníh z celého sveta. Knižnica pravidelne získava do svojich fondov knihy ocenené v súťažiach a podujatiach organizovaných BIBIANOU a knihy z iných projektov, na ktorých BIBIANA participuje (Najkrajšie knihy Slovenska; Najkrajšie a najlepšie detské knihy Slovenska jari, leta, jesene a zimy; Čestná listina IBBY; BARFIE). Vďaka širokému rozsahu činností Slovenskej sekcie IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu), ktorá pôsobí v BIBIANE, knižnica sústreďuje výber zo slovenskej knižnej tvorby pre deti. Okrem detskej literatúry knižnica systematicky buduje aj fond odbornej literatúry z oblasti teórie, dejín a výskumu umenia a literatúry pre deti a mládež, knižnej ilustrácie a knižnej kultúry.

Fond Knižnice BIBIANY v súčasnosti zahŕňa cca 20 tis. knižničných jednotiek.

Knižnica plní aj funkciu dokumentačno-informačného centra. Zabezpečuje dokumentáciu aktivít BIBIANY v celom rozsahu jej pôsobnosti, vykonáva monitoring ohlasov v médiách, buduje kartotéky o ilustrátoroch detských kníh a poskytuje informačné služby pracovníkom BIBIANY pri príprave výstav, projektov a podujatí.

Svojim špecializovaným zameraním slúži knižnica predovšetkým odborníkom v oblasti teórie a výskumu literatúry a umenia pre deti a spolupracujúcim domácim a zahraničným inštitúciám. Knižnica sprístupňuje svoje fondy verejnosti výlučne prezenčnou formou v priestoroch študovne.

Od roku 2009 knižnica buduje svoj knižničný katalóg v rámci systému KIS3G, ktorý je prístupný na portáli Slovenskej národnej knižnice (KIS3G) na adrese: . Knižnica navrhla a postupne realizuje projekt Digitálna BIBIANA. Projekt je zameraný na vybudovanie digitálneho archívu BIBIANY, ako aj na tvorbu a webovú prezentáciu integrovaného systému informácií o literatúre, knižnej kultúre a umení pre deti a mládež vo väzbe na výsledky výstav, festivalov a podujatí BIBIANY.

Share

Related