Ústav pamäti národa, Bratislava

Name: 
Nation's Memory Institute, Bratislava
Kontakt: Ivan A. Petranský, PhD. predseda Správnej rady ÚPN

Medzi organizačné zložky Ústavu pamäti národa patrí:

Archív ÚPN plní úlohy vyplývajúce zo zákona o pamäti národa: evidovať, zhromažďovať, sprístupňovať, zverejňovať, spravovať a využívať dokumenty bezpečnostných orgánov Nemeckej tretej ríše a Zväzu sovietskych socialistických republík a tiež bezpečnostných orgánov štátu, ktoré boli vytvorené a zhromaždené v období od 1939 do 1989.

Rovnako dôležité je aj elektronické spracovanie týchto spisov, ktoré zabezpečuje sekcia informatiky.

Elektronicky spracované spisy pre potreby žiadateľov o informácie upravuje podľa požiadaviek Zákona o ochrane osobných údajov oddelenie sprístupňovania dokumentov.

V rámci ústavu pôsobí aj sekcia dokumentácie, ktorá skúma, spracúva a vyhodnocuje dokumenty a následne činnosť bezpečnostných zložiek štátu v rozmedzí rokov 1939 -1989 z trestnoprávneho hľadiska.

Sekcia evidencií spracúva a analyzuje údaje a evidenčné záznamy z produkcie bezpečnostných zložiek z obdobia rokov 1939 – 1990.

Sekcia vedeckého výskumu sa zameriava na systematický základný historický vedecký výskum obdobia neslobody.

Súčasťou ÚPN je referát Oral history, ktorý zaznamenáva výpovede svedkov doby neslobody.

Share

Related