Matica slovenská, Bratislava

Name: 
<span class="i">Matica slovenská, Bratislava</span>
Kontakt: Ing. Jozef Markuš, DrSc. Predseda
Kontakt: Ing. Ján Eštok Správca
Telefónne číslo: 421 (43) 413 3092
Fax číslo: msmt@matica.sk

Matica slovenská - logoMatica slovenská je historicky osvedčená významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Slovenská republika poverila Maticu slovenskú, aby upevňovala slovenské vlastenectvo, prehlbovala vzťah občanov k slovenskej štátnosti, robila základný slovakistický výskum, podieľala sa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobila najmä na mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt, zvyšovala národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky, posilňovala vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území Slovenskej republiky so slovenskou národnou kultúrou, starala sa o zachovanie národného povedomia Slovákov – krajanov žijúcich v zahraničí, združovala tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry a vedy vo svete, podporovala propagáciu Slovenskej republiky aj vlastnými informačnými a kultúrnymi strediskami utvorenými v zahraničí, rozvíjala styky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, duchovného života a ochrany všeľudských hodnôt, zakladala doma i v zahraničí nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života Slovákov a na oceňovanie najvýznamnejších tvorcov z vymedzených oblastí tvorivej činnosti, spolupracovala so štátnymi orgánmi a s orgánmi územnej samosprávy pri rozvoji kultúry a spoločenského života, vydávala pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracovala pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských vied pre základné školy a stredné školy na základe poverenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

English

Share

Related