Slovenský historický ústav Matice slovenskej, Bratislava

Name: 
Slovak Institute of History Matica slovenská, Bratislava
Kontakt: PhDr. Ján Bobák, CSc. Riaditeľ
Kontakt: PhDr. Peter Mulík, PhD. Tajomník
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5296 5754

Slovenský historický ústav Matice slovenskej (ďalej ústav) bol zriadený na základe zákona z 13. februára 1997 Národnej rady Slovenskej republiky č. 68/97 Z. z. § 3 ods. 4 o Matici slovenskej.

Ústav je ústrednou vedeckou inštitúciou Matice slovenskej pre výskum slovenských dejín. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa ústav zameriava na plnenie týchto dlhodobých úloh:

– vydávanie prameňov k slovenským dejinám,

– etnogenéza slovenského národa,

– vývoj slovensko-maďarskej etnickej hranice od ranného stredoveku,

– slovenský národný a politický program od konca 18. storočia,

– dejiny Matice slovenskej,

– komunizmus na Slovensku,

– slovenský politický exil po roku 1945.

Pri realizácii svojho výskumného programu ústav spolupracuje s vedeckými inštitúciami, univerzitami, vysokými školami v Slovenskej republike a v zahraničí.

Share

Related