Bienále ilustrácií Bratislava

Name: 
Biennial of Illustrations Bratislava
Kontakt: Ing. Peter Tvrdoň Riaditeľ
Kontakt: Mgr. Viera Anoškinová Vedúca Sekretariátu BIB
Telefónne číslo: marian.potrok@bibiana.sk

BIB - logoOd roku 1967 sa jeseň v Bratislave spája každý nepárny rok s Medzinárodnou súťažnou prehliadkou originálov ilustrácií detských kníh. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry SR a BIBIANA je jeho hlavným organizátorom. Prezentuje sa na ňom to najlepšie, čo v tejto oblasti v jednotlivých krajinách vzniklo za posledné roky. Odbornú garanciu, organizáciu a realizáciu zabezpečuje Sekretariát BIB. V oblasti výtvarného a ilustrátorského umenia pre deti je bratislavské bienále už viac ako 44 rokov najvýznamnejšou udalosťou vo svete. Každé dva roky sa na BIB v Bratislave stretáva svetová špička ilustrátorov a odborníkov na knižnú kultúru.

Medzinárodná porota BIB udeľuje prestížnu Grand prix, 5 Zlatých jabĺk, 5 Plakiet a Čestné uznanie vydavateľstvu. Udelením najvyššieho ocenenia na bienále ilustrácií získava výtvarník právo prezentovať na najbližšom ročníku BIB samostatnú výstavu z vlastnej tvorby. Počas konania BIB sa verejnosti predstavujú nositelia Ceny H. Ch. Andersena za ilustráciu a literatúru, expozícia Noma Concours (súťaž ázijského kultúrneho centra UNESCO v Tokiu) a kolekcia slovenského ilustrátora In memoriam. Súčasťou BIB je aj medzinárodné sympózium.

V rámci BIB sa tradične koná pracovný seminár pre začínajúcich ilustrátorov z rôznych krajín a kontinentov BIB-UNESCO Workshop Albína Brunovského, ktorý bol založený v roku 1983 v spolupráci s UNESCO a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave pre výtvarníkov z krajín, ktoré túto oblasť umenia začínajú podporovať. Pri prvom ročníku tohto podujatia sa ujal vedenia významný slovenský ilustrátor, reprezentant a zakladateľ slovenskej ilustrátorskej školy Albín Brunovský. Pracovné semináre po ňom viedli ďalší slovenskí ilustrátori ako Karol Ondreička, Dušan Kállay, Martin Kellenberger, Peter Čisárik a Ľuboslav Paľo. Na dosiaľ 14-tich pracovných seminároch sa zúčastnilo dosiaľ – 117 ilustrátorov z 50 krajín, ktorí vytvorili viac ako 350 originálov ilustrácií.

K bienále neodmysliteľne patrí aj programová skladba množstva sprievodných výstav, tvorivých dielní, divadielok, premietaní animovaných filmov, krsty kníh a stretnutia s ilustrátormi, ktoré sú pripravované pre deti priamo na bienále a v BIBIANE.

Na 22 ročníkoch BIB sa za 44 rokov prezentovalo 6 500 ilustrátorov z viac ako 100 krajín sveta s vyše 50 000 originálmi ilustrácií.

Výtvarníci vnímajú BIB nielen ako umeleckú konfrontáciu, ale aj možnosť prezentácie svojich národných literatúr pre deti, možnosť porovnávania, poznávania a inšpirácie. Myšlienka zakladateľov tohto podujatia – vytvárať podmienky pre hodnotenie a všestranný rozvoj tohto umenia – je teraz aktuálnejšia ako pred rokmi. Ilustrátorské umenie obohacuje v dnešnej modernej dobe osobnosť mladého človeka a vracia knihe miesto, aké jej v histórii ľudstva patrilo.

K výskumu tejto v súčasnosti veľmi aktuálnej oblasti prispieva aj dobudovávanie depozitára, v ktorom sa sústreďujú všetky zbierky originálov ilustrácií detských kníh domácich i zahraničných autorov zo všetkých ročníkov BIB od roku l967 doteraz, ktoré bienále získalo darovaním alebo nákupom. Z tohto fondu BIBIANA pripravuje výstavy na Slovensku i v zahraničí. Zbierka originálov ilustrácií ocenených na jednotlivých ročníkoch bienále a iných podujatiach predstavuje dnes vyše 1000 diel, ktoré sú majetkom BIB.

Share

Related