Kancelária komory reštaurátorov, Bratislava

Komora reštaurátorov - logo
Name: 
Chamber of Restorers, Bratislava
Kontakt: prom. hist. Mária Mollerová Riaditeľka kancelárie

So zreteľom na jedinečnú úlohu a dôležitosť reštaurovania na zachovanie kultúrneho dedičstva, postavenie reštaurátorov a profesie reštaurovania na Slovensku v rokoch 1970 a 1980 bolo veľmi nepriaznivé. Od roku 1973, počas existencie bývalého Československa, výkon činnosti reštaurovania ako slobodného povolania na Slovensku bol Ministerstvom kultúry SR zastavený a zakázaný. Situácia sa výrazne zhoršila od druhej polovice roku 1970 po príchode reštaurátorov z poľskej štátnej inštitúcie PKZ, ktorých pozvala vláda. Týmto rozhodnutím sa miesto na prácu, profesionálny rozvoj a rast slovenských reštaurátorov na dlhé obdobie stratilo. Po politických zmenách v roku 1989 dlhodobá absencia prirodzeného a plynulého vývoja reštaurovania zapôsobila ako silný akcelerátor budúceho vývoja. Po rokoch útlmu povolania si reštaurátori boli vedomí, že je nevyhnutné začať bez sprostredkovania inými stranami. To malo za následok jediné možné riešenie – vytvorenie komory na legislatívnom základe. Ako zdroj na prípravu odborných podkladov na návrh zákona sa použili údaje z partnerských profesijných organizácií v zahraničí. Tento návrh bol formulovaný tak, aby odrážal situáciu a špecifické potreby obnovy povolaní na Slovensku.

Komora pracuje na základe štandardných demokratických princípov. Sebaurčením reštaurátorov v kultúrnom a spoločenskom priestore sa komora postupne stala integrálnou a akceptovanou súčasťou infraštruktúry ochrany dedičstva na Slovensku. Registruje svojich členov, ochraňuje a vytvára podmienky na ich činnosť, profesijný rast a rozvoj, a sleduje ich počas svojej profesionálnej činnosti. Komora reštaurátorov je najvyšším profesionálnym garantom kvality reštaurovania na Slovensku.

Share

Related