Výbor NR SR pre kultúru a médiá

Name: 
National Council of the Slovak Republic - Committee on Culture and Media
Kontakt: Abrhan Pavol Predseda
Email: 

Národná rada SR - logoNárodná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej moci a od jej primárneho postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Prerokúva a uznáša sa na ústave, ústavných zákonoch, ostatných zákonoch a kontroluje ako sa dodržiavajú. Svojimi právnymi normami realizuje vzťahy vznikajúce vo všetkých oblastiach spoločenského, politického a hospodárskeho života Slovenskej republiky. NR SR sa skladá z 19. výborov s legislatívnou iniciatívou. Výbor NR SR pre kultúru a médiá je zodpovedný za oblasť kultúry a za otázky súvisiace s verejnoprávnymi organizáciami. Výbor je oprávnený kontrolovať plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry a médií, prerokovávať a zaujímať stanoviská k vládnym a poslaneckým návrhom zákonov, medzinárodným zmluvám, dohovorom a iným dokumentom, a spolupracovať s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a inými vedúcimi štátnych orgánov a verejnoprávnych ustanovizní, patriace pod jeho dohľad (Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Rada pre vysielanie a retransmisiu, atď.).

Share

Related