Mládež spieva

Name: 
Youth Sings
Kontakt: Eleonóra Hunčagová Koordinátorka

Národné osvetové centrum - logoCeloštátna postupová (dvojstupňová – krajské kolá a celoštátne kolo) sútažná prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Poslaním súťaže je pestovať spevnosť ako jeden z výrazných atribútov kultúry moderného človeka, prostredníctvom spevu učiť vnímať krásu hudby. Tak nielen viesť ku kontinuite v speváckom prejave v ďalšom živote, ale aj vytvárať predpoklady na rozšírenie poslucháčskej bázy vážnej hudby a orientáciu na vyššie kultúrne a duchovné hodnoty.

Je najstaršou a v ostatných rokoch jedinou celoštátnou súťažou v oblasti zborového spevu detí a mládeže na Slovensku. Prvýkrát sa uskutočnila ako nesúťažný festival detských speváckych zborov v roku 1970. Hlavným organizátorom a garantom bol od začiatku Osvetový ústav (dnes Národné osvetové centrum). Od 3. ročníka sa začala striedať jeden rok (párny) súťaž detských a druhý rok (nepárny) súťaž mládežníckych speváckych zborov. V roku 2008 sa 39. ročník ako súťažná prehliadka mládežníckych zborov uskutočnil v Bratislave. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum, počnúc 37. ročníkom prešla organizačná stránka prehliadky plne do rúk miestneho garanta. Spoluusporiadateľom je aj Hudobný fond, ktorý pravidelne udeľuje na prehliadke ceny za interpretáciu slovenskej tvorby. Účastníkmi súťaže sú deti a mládež jednotlivých typov škôl: základných, základných umeleckých a stredných (gymnáziá, stredné odborné školy). Podmienkou účasti v súťaži je splnenie dramaturgických podmienok (zväčša nacvičenie povinnej skladby, zaradenie polyfónnej skladby, skladby slovenského autora). Výkony súťažiacich zborov v celoštátnom kole hodnotí odborná porota. Na celoštátnej úrovni sa neurčuje poradie zborov, ale zaradenie do výkonnostných pásiem: 1. pásmo s pochvalou poroty, 1. pásmo, 2. pásmo a 3. pásmo. Okrem koncertov speváckych zborov (súťažnej časti) máva prehliadka nesúťažnú časť – koncerty hosťujúcich speváckych zborov, výchovné koncerty speváckych zborov v školách, koncerty speváckych zborov na námestiach, ako aj vzdelávaciu časť – hodnotiaci a rozborový seminár, prípadne workshop.

Share

Related