Melos-Étos

Kontakt: Riaditeľ

MELOS-ÉTOS – medzinárodný festival súčasnej hudby má bohaté hudobné tradície. Tie sa však počas totality rozvíjali jednostranne. Súčasná svetová hudba, ale aj tvorba slovenských autorov nadväzujúcich na svetové trendy, bola tabuizovaná. Myšlienkou usporiadania medzinárodného festivalu súčasnej hudby sa zaoberala už koncom 60. rokov vtedajšia mladá generácia skladateľov a teoretikov. Táto idea však narazila na odpor vedenia Zväzu slovenských skladateľov i politikov. Priaznivá klíma na vznik takéhoto festivalu nastala až po páde komunistického režimu po roku 1989.

Prvý ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos sa uskutočnil v roku 1991. Festival si vytýčil úlohu prezentovať diela klasikov avantgardy 20. storočia a zaplniť tak vzniknuté informačné vákuum, a na druhej strane uvádzať diela slovenských a českých autorov, príslušníkov moderny od konca 50. rokov dodnes – autorov, ktorých tvorba bola v čase totality spochybňovaná a marginalizovaná. Tak sa Melos-Étos stal platformou pre konfrontáciu slovenskej hudby s vývojovými trendmi súčasnej európskej a svetovej hudby, a to zo stránky autorskej i interpretačnej.

Názov festivalu Melos-Étos, ktorého autorom je skladateľ Roman Berger, symbolizuje, že festival sa neusiluje iba o predstavenie najnovších trendov "hudobného dizajnu", ale zdôrazňuje etické a humanistické poslanie umenia, duchovno v materiálnom obkľúčení.

Melos-Étos sa realizuje ako bienále každý nepárny rok, spravidla v novembri, pričom počet koncertov sa pohybuje medzi 15 až 20. Garantom a hlavným organizátorom je Hudobné centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, dramaturgiu zostavuje festivalový výbor. Na príprave každého ročníka organizátori spolupracujú s radom kultúrnych inštitútov a inštitúcií doma aj v zahraničí. Koncerty sa konajú v koncertných sálach, sakrálnych a divadelných priestoroch v Bratislave. Festival vydáva programový bulletin v slovenskom a anglickom jazyku. Od roku 1993 je festival členom asociácie European Conference of Promoters of New Music.

Dramatugia festivalu sleduje dve základné línie. Keďže Melos-Étos sa profiluje ako autorský festival, hlavný akcent je na prezentácii kvalitných diel, pričom minimálne polovica z nich sú slovenské premiéry. Festival dáva domácim autorom exkluzívne objednávky na napísanie diel, určených na premiérové uvedenie v rámci festivalových koncertov. Každý ročník má svojho hosťa – svetovú skladateľskú osobnosť zo zahraničia. Dielam festivalového hosťa je potom spravidla venovaný koncert. Hosťami festivalu sa od jeho založenia stali o. i. György Ligeti, Henryk Mikołaj Górecki, Vinko Globokar, Erkki-Sven Tűrr, Krzysztof Penderecki, Zygmund Krauze, Arvo Pärt, Sofia Gubajdulina a Steve Reich.

Druhou líniou je propagácia domácej a najnovšej zahraničnej hudby v podaní špičkových interpretov a súborov zo Slovenska a zahraničia. Šírenie diel slovenských autorov v zahraničí je zabezpečené aj tým spôsobom, že každý zahraničný súbor hrá na festivale aj slovenské skladby.

V rámci festivalu sa uskutočnil aj rad seminárov a wokshopov s významnými zahraničnými skladatelmi a interpretmi, na ktorých sa zúčastňujú študenti hudobných odborov, skladatelia a interpreti. Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je aj medzinárodné sympózium, ktoré je vždy venované určitej aktuálnej téme súčasnej hudobnej kultúry ("Hudba ako posolstvo", "Hudba a totalita", "Staré v novom" atď.).

Share

Related