Nová dráma - Festival inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy

Name: 
New Drama Festival of Contemporary Slovak and World Drama
Kontakt: Mgr. art. Vladislava Fekete ArtD. Riaditeľka

Festival inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy, 1. ročník sa konal v roku 2005. Súťažný festival predstavuje najlepšie inscenácie, premiérované v slovenských divadlách v predchádzajúcom roku.

Komunizmus - Divadlo Aréna J. Kukura, V. Klimáček a Z. Studenková (foto Peter Procházka)Hlavnými usporiadateľmi festivalu sú od roku 2009 Divadelný ústav a Divadlo Aréna v Bratislave. Súčasťou festivalu je sprievodný program pre širokú verejnosť a odborný pracovný program. Počas festivalu sa uskutočňuje finále súťaže Dráma – scénické čítanie finálových textov Trojboj. Súťaž Dráma predstavuje najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom jazyku. V špeciálnej programovej sekcii sa predstavuje súčasná dráma vždy inej európskej krajiny. Odborná porota udeľuje Cenu za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry, Cenu za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry, Cenu za dramaturgiu a Cenu Prekvapenie Novej drámy, diváci rozhodujú o Cene bratislavského diváka. Na 5. ročníku Nová dráma/New Drama 2009 boli udelené tieto ceny: Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry – autorská inscenácia Petržalské príbehy (Štúdio 12 Bratislava, réžia: Ján Šimko), Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry – inscenácia hry Sergiho Belbela Mobil (Mestské divadlo Žilina, réžia: Eduard Kudláč), Cena za najlepšiu dramaturgiu – Martin Kubran za dramaturgiu inscenácie hry Viliama Klimáčka – Komunizmus, s prihliadnutím na cyklus inscenácií Divadla Aréna reflektujúci históriu Slovenska (Tiso, Dr. Gustáv Husák), Cena Prekvapenie Novej drámy – nebola udelená, Zvláštna cena poroty – Jana Oľhová za mimoriadny herecký výkon v inscenácii hry Sergiho Belbela Mobil – Mestské divadlo Žilina. V neprítomnosti primátora odovzdala Cenu bratislavského diváka pani Anna Dyttertová, námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislavy Bábkovému divadlu na Rázcestí s inscenáciou Michala Ditteho Tajomstvo domu Skuteckých v réžii Ivety Jurčovej. Divadelné hry finalistov súťaže Dráma vychádzajú pravidelne v zborníku s rovnomenným názvom s úvodným slovom predsedu poroty.

Share

Related