Festival súčasného umenia

Name: 
Festival of Contemporary Art
Kontakt: PaedDr. Mgr. art. Július Klein Riaditeľ
Email: 

State Philharmonic, Košice - logoMyšlienka založiť v Košiciach festival, ktorý by návštevníkom koncertov v rámci jedného komplexného bloku predstavil súčasnú hudbu, sa zrodila v roku 2000. Jej iniciátormi boli profesori hudobnoteoretického oddelenia a bývalí študenti odboru kompozície košického konzervatória. Od myšlienky k realizácii uplynul rok a v roku 2001 sa pod záštitou Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov uskutočnil nultý ročník Festivalu súčasnej európskej hudby, ktorý bol počas svojich dvoch ročníkov časovo situovaný vždy na začiatok jesene.

Návštevnosť na koncertoch uplynulých dvoch ročníkov ukázala, že záujem o hudbu 20. storočia je v našom meste veľký, čo možno pripisovať silnému zázemiu hudobnej tradície v meste a rozvetvenému hudobnému školstvu.

Kým festivaly podobného zamerania v Bratislave ako "Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby" (od roku 1975) či "Melos-Etos" (od roku 1991) sú podujatiami, ktoré už píšu svoju niekoľkoročnú históriu a majú aj svoju pevne stanovenú štruktúru – košický festival po dvoch rokoch hľadal nové riešenia, ktoré by upútali nielen dramaturgiou koncertov, zaujímavými interpretmi, ale predovšetkým rozmanitosťou záberu, ktorá pri podobne koncipovaných podujatiach má nesmierne široký rozptyl možností.

Hudobná spoločnosť Hemerkovcov preto uvítala iniciatívu riaditeľa Štátnej filharmónie Košice Mgr. art. Júliusa Kleina, ktorý ponúkol spoluprácu ŠfK na dotváraní dramaturgického zámeru festivalu. Z tejto spolupráce sa zrodil tohtoročný Festival súčasného umenia – 1. ročník, ktorého súčasťou sú dva komorné a jeden symfonický koncert, výstava prác poslucháčov Fakulty umenia – Katedry designu Technickej univerzity v Košiciach a publikácia Košické kvarteto, ktoré v rokoch 1973 až 1985 bolo súborom pričleneným k Štátnej filharmónii Košice (autori PhDr. Júlia Bukovinská a PhDr. Igor Podracký).

Podľa uvedenej programovej štruktúry (ktorá by však do budúcnosti nemala byť diktátom, ale skôr otvoreným systémom schopným prijímať nové podnety), festival budú rámcovať základné aspekty, smerodajné aj pre nastávajúce ročníky festivalu, a to:

– dramaturgia koncertov uprednostní diela žijúcich skladateľov viacerých národných európskych i mimoeurópskych kultúr,

– košické koncertné pódiá poskytnú priestor mladým, nadaným a schopným interpretom, ktorí by sa prostredníctvom aj tohto festivalu etablovali do databázy slovenského koncertného umenia (aj prostredníctvom CD nosičov, ktoré vydá ŠfK z live nahrávok koncertov).

Skutočnosť, že festival obohatia nové aktivity, nasvedčuje už príprava jeho 2. ročníka, ktorým by sme chceli vytvoriť tradíciu (respektíve nadviazať na tú spred 20. rokov) – usporadúvanie muzikologických konferencií, ktorých témy budú úzko späté s hudobným životom Košíc a kraja.

Veríme, že Festival súčasného umenia sa stane pevnou súčasťou hudobného života nášho mesta, bude dôstojným pendantom dvoch významných košických festivalov – Košickej hudobnej jari a Medzinárodného organového festivalu a tohtoročný 1. ročník vytvorí u návštevníkov stupienok dôvery do budúcnosti.

English

Share

Related