Parlamentný inštitút

Name: 
Parliamentary Institute
Kontakt: PhDr. Eva Zahradníková Riaditeľka
Kontakt: Ivana Martinkovičová Sekretariát

Parlamentný inštitút plní odborné analytické, informačné a dokumentačné úlohy súvisiace s činnosťou národnej rady, jej výborov a poslancov. Odbor plní svoje úlohy prostredníctvom (a) Odboru analýz, vzdelávania a parlamentného výskumu, ktorý:

– poskytuje informácie, stanoviská a konzultácie k odborným problematikám prerokúvaným v národnej rade,

– vypracúva odborné analýzy a informácie na požiadanie medzinárodných organizácií, národných parlamentov a iných inštitúcií (napr. ECPRD),

– sleduje legislatívu EÚ a jednotlivé politiky spoločenstva,

– pripravuje podkladové materiály pre oficiálne vystúpenia poslancov v zahraničných parlamentných zoskupeniach,

– spolupracuje s výbormi národnej rady pri prerokúvaní návrhov zákonov a koncepčných materiálov,

– organizuje stáže študentov vysokých škôl v NR SR,

(b) Oddelenia parlamentnej knižnice, ktoré:

– dopĺňa, aktualizuje a sprístupňuje profilovaný knižničný fond,

– zabezpečuje knižničnú, referenčnú a rešeršnú činnosť,

– buduje katalógy knižničných a informačných dokumentov,

– sprístupňuje databázu knižničných fondov v automatizovanom systéme TINLIB,

(c) Oddelenia parlamentného archívu, ktorý:

– zabezpečuje úlohy vyplývajúce z Registratúrneho poriadku Registratúrneho plánu kancelárie a vykonáva kontrolu jeho dodržiavania,

– metodicky usmerňuje prácu s písomnosťami na všetkých úsekoch kancelárie,

– preberá do archívnej starostlivosti všetky písomnosti doručené národnej rade.

Share

Related