Literárne informačné centrum, Bratislava

Name: 
Literature Information Centre, Bratislava
Kontakt: Alexander Halvoník Riaditeľ
Kontakt: PhDr. Daniela Humajová Vedúca odd. riadenia projektov

Literárne informačné centrum - logoLIC je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí.

LIC v tejto súvislosti plní najmä nasledujúce úlohy:

* vedie konvenčnú i elektronickú dokumentáciu zameranú na literárnu tvorbu v SR a slovenskú tvorbu v zahraničí,

* systematickou dokumentačnou, informačnou, edičnou a prezentačnou činnosťou napomáha rozvoj literárneho života v Slovenskej republike, propaguje a šíri jeho výsledky zahraničí,

* sústavne sleduje, dokumentuje a zabezpečuje prezentáciu slovenskej literatúry vo svete,

* spolupracuje so zahraničnými vydavateľmi pri vydávaní diel slovenských autorov a finančne tieto vydania podporuje,

* poskytuje štipendijné pobyty v SR zahraničným prekladateľom slovenskej literatúry,

* spolupracuje so zahraničnými organizáciami vyvíjajúcimi činnosť na poli umeleckého prekladu v záujme šírenia hodnôt slovenskej literatúry, vzdelávania prekladateľov a zvyšovania ich profesionality,

* organizačne zabezpečuje knižné expozície SR na vybraných knižných veľtrhoch a výstavách v zahraničí spolu so sprievodnými literárno-kultúrnymi podujatiami,

* vykonáva sprostredkovateľské a agentúrne služby v oblasti literárnej tvorby,

* samostatne i v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami a spisovateľskými organizáciami rozvíja ďalšie aktivity napomáhajúce rozvoj slovenského literárneho a kultúrneho života,

* vydáva periodické a neperiodické publikácie,

na základe požiadaviek zriaďovateľa zabezpečuje analýzy a expertízy z oblasti slovenskej literatúry a jej recepcie v zahraničí.

Share