CSEMADOK Štúrovo

Kontakt: Mónika Danczi, József Danczi
Telefónne číslo: 421 (0) 905 850 266

CSEMADOK - logoCSEMADOK – pobočka v Štúrove:

a) organizuje osvetovú činnosť Maďarov na Slovensku a obhajuje ich záujmy,

b) rozvíja jazykovú kultúru Maďarov na Slovensku, zveľaďuje ich prírodzený vzťah k spoločnej maďarskej kultúre,

c) prispieva k rozmachu kultúrneho a vedeckého života Maďarov na Slovensku, zveľaďovaniu ich vzdelávania v materinskom jazyku s cieľom udržiavania kultúrneho dedičstva podporuje kontakty s maďarmi žijúcimi v diaspóre na Slovensku,

d) združuje všetkých, ktorí svojou činnosťou materiálne aj iným spôsobom podporujú kultúrny, spoločenský a vedecký život Maďarov na Slovensku,

e) rozširuje svoju členskú základňu, vytvára pre nich podmienky pre aktívnu a cieľavedomú prácu v oblasti pestovania národnostnej kultúry,

f) vyvíja činnosť v záujme sprístupnenia a zveľaďovania hodnôt hmotnej a duchovnej kultúry svojho členstva,

g) v súlade so svojím poslaním sa zapája do kultúrnej výchovy detí a mládeže, podporuje činnost mládeže v rámci Zväzu,

h) organizuje kultúrne, osvetové a spoločenské podujatia, zriaďuje vzdelávacie spoločenstvá (samočinné umelecké skupiny, vzdelávacie a umelecké krúžky, kluby), pobáda a podporuje ich prácu,

i) za účelom rozvíjania miestnej a regionálnej kultúry koordinuje a metodicky napomáha amatérske, vzdelávacie a umelecké hnutia,

j) organizuje ústredné, oblastné a okrskové kultúrne podujatia, ochotnícke vzdelávacie a umelecké prehliadky, súťaže,

k) vyhľadáva a zveľaďuje hodnoty, pamiatky kultúrneho, historického a umeleckého charakteru súvisiace so životom Maďarov na Slovensku, popularizuje ľudovú kultúru, tradície domoviny, dozerá a zveľaďuje domy miestnej kultúry, respektíve podporuje vznik nových domov miestnej kultúry, ako aj vidiecky turizmus,

l) inicuje a pobáda zhromaždenie, spracovanie a komplexný výskum dokumentov a informácií viažucich sa k histórii a životu Maďarov na Slovensku,

m) rozširuje a zveľaďuje svoje kontakty s domácimi a zahraničnými kultúrnymi organizáciami a inštitúciami, podporuje vedeckú, umeleckú a publikačnú činnosť svojho členstva,

n) za účelom zabezpečenia podmienok svojej činnosti zriaďuje nadácie, vyvíja hospodársku a vydavateľskú činnosť,

o) spolupracuje a môže uzatvoriť zmluvy so všetkými domácimi a zahraničnými osobami, organizáciami a hnutiami, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade s cieľmi a programom Zväzu.

Share